China Restaurant

China Restaurant Shanghai Restaurant

Brüderstr. 2
44787 Bochum
Telefon: (0234) 60128
Karte
  
RSS Feeds