China Restaurant

China Restaurant Chau

Brauner Berg 2
24159 Kiel
Telefon: (0431) 397190
Karte
  
RSS Feeds